TIÊU CHUẨN

TCVN 7336: 2003 TIÊU CHUẨN VIỆT NAM PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY HỆ THỐNG SPRINKLER TỰ ĐỘNG YÊU CẦU THIẾT KẾ VÀ LẮP ĐẶT

TCVN 7336:2003 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC Phòng cháy chữa cháy biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường Chất lượng đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.

PHẠM VI ÁP DỤNG
Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu đối với việc thiết kế, lắp đặt hệ thống chữa cháy sprinkler tự động bằng nước, bọt (sau đây gọi là hệ thống sprinkler) trong các tòa nhà và công trình xây dựng mới hoặc cải tạo.
Tiêu chuẩn này cũng áp dụng cho hệ thống chữa cháy tràn ngập điều khiển bằng sprinkler, đầu bc và điều khiển từ xa hoặc bằng tay.
Tiêu chuẩn này không áp dụng cho hệ thống chữa cháy đối với:
– Các tòa nhà có chức năng đặc biệt và các thiết bị công nghệ ngoài các tòa nhà đó;
– Các phòng ngầm dưới mặt đất của công nghiệp khai khoáng;
– Bể xăng dầu.

TCVN 7336-2003 HT Sprinkler

TCVN 7336-2003 HT Sprinkler

Author


Avatar