TIN MELACO

QCVN 06:2021/BXD

QCVN 06:2021/BXD

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình

QCVN 06:2021/BXD do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng chủ trì biên soạn, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường trình duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, Bộ Xây dựng ban hành kèm theo Thông tư số 02/2021/TT-BXD ngày 19 tháng 5 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.
QCVN 06:2021/BXD thay thế cho QCVN 06:2020/BXD được ban hành kèm theo Thông tư số 01/20209/TT-BXD ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

⇓ Tải về bản gốc QCVN 06:2021/BXD

Author


Avatar