QUY CHUẨN

QCVN 01 :2019/BCA QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ HỆ THỐNG PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY CHO KHO CHỨA, CẢNG XUẤT, NHẬP VÀ TRẠM PHÂN PHỐI KHÍ ĐỐT

QCVN 01 :2019/BCA do Ban soạn thảo xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật quốc
gia về “Hệ thống phòng cháy, chữa cháy cho kho chứa, cảng xuất, nhập và trạm
phân phối khí đốt” của Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ –
Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam biên soạn,
Viện Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an- Bộ Công an trình duyệt, Bộ Khoa
học và Công nghệ thẩm định và Bộ trưởng Bộ Công an ban hành kèm theo Thông tư
số:……. /2019/TT-BCA ngày…..tháng….. năm 2019.

QCVN 01-2019-BCA PCCC cho kho chua, Cang XN, Tram khi dot-1

QCVN 01-2019-BCA PCCC cho kho chứa, Cảng XN, Trạm khí đốt-1

Author


Avatar