QUY CHUẨN

QCVN 08 : 2009/BXD QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA CÔNG TRÌNH NGẦM ĐÔ THỊ PHẦN 2. GARA Ô TÔ

QCVN 08 : 2009/BXD do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng biên soạn, Vụ Khoa
học Công nghệ và Môi trường trình duyệt và được ban hành theo Thông tư số:
………/2009/TT-BXD ngày ……. tháng …… năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.
Quy chuẩn QCVN 08 : 2009/BXD bao gồm các phần:
Phần 1. Tầu điện ngầm;
Phần 2. Gara ô tô.

QCVN 08-2009-BXD Phan 2 Gara Oto-1

QCVN 08-2009-BXD Phần 2 Gara Ô tô-1

Author


Avatar