QUY CHUẨN

QCVN 13:2018/BXD – QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ GARA Ô TÔ

QCVN 13:2018/BXD do Viện Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng biên soạn, Vụ Khoa Học Công Nghệ và Môi Trường trình duyệt. Bộ Khoa Học và Công Nghệ thẩm định, Bộ Xây Dựng ban hành kèm theo Thông tư số: 12/2018/TT-BXD ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Xây Dựng.
Quy chuẩn này thay thế cho QCVN 08:2009/BXD – Phần 2 Gara Ô-tô, ban hành kèm theo thông tư số 28/2009/TT-BXD ngày 14/08/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây Dựng

QCVN 13-2018-BXD Gara Oto-1

QCVN 13-2018-BXD Gara Oto-1

Author


Avatar