TIN MELACO

THÔNG GIÓ TỰ NHIÊN KHI CHÁY

THÔNG GIÓ TỰ NHIÊN KHI CHÁY

Giảp pháp thông gió tự nhiên là một giải pháp luôn được khuyến khích áp dụng trong công tác thông gió tự nhiên khi cháy cho hành lang hoặc cho gian phòng, nếu đảm bảo các yêu cầu sau:
  • Đối với hành lang:
+ Trên mỗi 30 m chiều dài hành lang phải có các ô cửa mở trên cấu trúc bên ngoài
+ Các ô cửa mở được bố trí ở độ cao không nhỏ hơn 2,2 m từ mặt sàn đến mép dưới của ô cửa
+ Tổng diện tích của các ô cửa mở không nhỏ hơn 2,5 % diện tích sàn hành lang.
  • Đối với gian phòng:
+ Cần phải có các ô cửa mở trên cấu trúc bên ngoài
+ Các ô cửa mở phải đặt ở độ cao không nhỏ hơn 2,2 m từ mặt sàn đến mép dưới của ô cửa.
+ Tổng diện tích các ô cửa mở không nhỏ hơn 2,5 % diện tích sàn của gian phòng.
+ Nếu chỉ có cấu trúc bên ngoài nằm ở 1 phía của gian phòng thì khoảng cách từ cấu trúc bên ngoài đến tường đối diện có các ô cửa mở không được lớn hơn 20 m.
+ Nếu các ô cửa mở nằm ở hai cấu trúc bên ngoài đối diện nhau thì khoảng cách giữa hai cấu trúc đó không lớn hơn 40 m.
(Tham khảo điều D.2 – QCVN 06:2020/BXD)

 

Author


Avatar