Good Contents Are Everywhere, But Here, We Deliver The Best of The Best.Please Hold on!
Data is Loading...
QUY CHUẨN

Quy chuẩn này bao gồm các quy định bắt buộc áp dụng trong việc lập, thẩm
định, phê duyệt các dự án đầu tư xây dựng nhà, công trình và các gian phòng lưu
giữ ô tô (sau đây gọi chung là ga ra ô tô) mà không phụ thuộc vào dạng sở hữu.
Quy chuẩn này quy định các nội dung và các yêu cầu chủ yếu về giải pháp
quy hoạch không gian, kết cấu, trang bị kỹ thuật của các ga ra ôtô và sự bố trí chúng
trong khu dân cư.
Quy chuẩn này không áp dụng cho nhà, công trình và các gian phòng để lưu
giữ ô tô dùng để chuyển chở các chất nổ, chất độc, chất lây nhiễm và chất phóng xạ.

0

QUY CHUẨN

QCVN 01 :2019/BCA do Ban soạn thảo xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật quốc
gia về “Hệ thống phòng cháy, chữa cháy cho kho chứa, cảng xuất, nhập và trạm
phân phối khí đốt” của Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ –
Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam biên soạn,
Viện Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an- Bộ Công an trình duyệt, Bộ Khoa
học và Công nghệ thẩm định và Bộ trưởng Bộ Công an ban hành kèm theo Thông tư
số:……. /2019/TT-BCA ngày…..tháng….. năm 2019.

0

QUY CHUẨN

QCVN 06 : 2010/BXD do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng chủ trì biên soạn, Vụ
Khoa học Công nghệ và Môi trường trình duyệt, Bộ Xây dựng ban hành kèm theo
Thông tư số 07 /2010/TT-BXD ngày 28 tháng 7 năm 2010. Quy chuẩn này được
soát xét và thay thế chương 11, phần III, tập II, Quy chuẩn xây dựng Việt Nam được
ban hành kèm theo Quyết định số 439/BXD-CSXD ngày 25/9/1997 của Bộ trưởng
Bộ Xây dựng.

0

Call us