Good Contents Are Everywhere, But Here, We Deliver The Best of The Best.Please Hold on!
Data is Loading...
855 Hoàng Sa, Phường 09, Quận 03, TP.HCM 0914.830.839 - 0933.560.560
  • Text Hover

Hệ thống báo cháy địa chỉ

* Full catalogue
* Trung tâm báo cháy địa chỉ Oasis
* Đầu báo khói AS-2040
* Đầu báo nhiệt AS-2020

Hệ thống báo cháy thường

* Full catalogue
* Trung tâm báo cháy địa chỉ Oasis
* Đầu báo khói AS-2040
* Đầu báo nhiệt AS-2020

Hệ thống điều khiển chữa cháy

* Full catalogue
* Trung tâm báo cháy địa chỉ Oasis
* Đầu báo khói AS-2040
* Đầu báo nhiệt AS-2020
  • Text Hover

Bình chữa cháy khí Aerosol Firepro

* Full catalogue
* Trung tâm báo cháy địa chỉ Oasis
* Đầu báo khói AS-2040
* Đầu báo nhiệt AS-2020
  • Text Hover

Đèn chiếu sáng sự cố Paragon

* Full catalogue
* Trung tâm báo cháy địa chỉ Oasis
* Đầu báo khói AS-2040
* Đầu báo nhiệt AS-2020

Đèn hướng dẫn thoát nạn Paragon

* Full catalogue
* Trung tâm báo cháy địa chỉ Oasis
* Đầu báo khói AS-2040
* Đầu báo nhiệt AS-2020
Call us