Van vòi đồng tưới vường GTLT

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT | FEATURE
Tiêu chuẩn đường ren: BS 21 / ISO 7-1-1994
Threated Standard: BS 21/ ISO 7-1-1994
Áp suất làm việc: PN16 (Max. 16 Bar)
Pressure Rating: PN16 (Max. 16 Bar)
Nhiệt độ làm việc: Max 90⁰C
Max. working temperature: 90⁰C
Môi trường làm việc: Nước sạch
Working Flow: Fresh Water
⇓ Tải về catalogue VAN VÒI ĐỒNG TƯỚI VƯỜN

Danh mục:
VAN VÒI ĐỒNG TƯỚI VƯỜN GTLT

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT | FEATURE
Tiêu chuẩn đường ren: BS 21 / ISO 7-1-1994
Threated Standard: BS 21/ ISO 7-1-1994
Áp suất làm việc: PN16 (Max. 16 Bar)
Pressure Rating: PN16 (Max. 16 Bar)
Nhiệt độ làm việc: Max 90⁰C
Max. working temperature: 90⁰C
Môi trường làm việc: Nước sạch
Working Flow: Fresh Water

There are no reviews yet.

Be the first to review “Van vòi đồng tưới vường GTLT”